31 maja, 2012

Pomoc w prowadzeniu zamówień publicznych

Oferta dla firm Prywatnych  znajduje się na podstronie pomagającej wygrać postępowanie w ramach zamówień publicznych

 

Posiadamy kilkuletnie doświadczenie w procesie informatyzacji jednostek służby zdrowia, począwszy od przygotowania SIWZ, udziału w postępowaniu poprzez nadzór nad wdrożeniem systemu po bieżące utrzymanie zintegrowanych systemów informatycznych.

 

Braliśmy czynny udział w informatyzacji szpitali klinicznych oraz miejskich z Katowic i Zabrza.

 

Posiadamy Poświadczenie Bezpieczeństwa ABW.

Posiadamy Zaświadczenie ABW potwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia z ochrony informacji niejawnych w sieciach teleinformatycznych.

 

Jako firma prowadząca Zamówienie Publiczne dla instytucji przejmujemy obowiązek 

 1. Założenie konta Zleceniodawcy w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych,

 2. Wyszacowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dyspozycją art. 32 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 3. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 4. Przygotowanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 11 oraz 36 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 5. Przygotowanie Zarządzenia o powołaniu Komisji przetargowej art. 19 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 6. Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

 7. Przygotowanie wzoru umowy

 8. Przygotowanie formularzy asortymentowo-cenowych,

 9. Przygotowanie formularza oferty,

 10. Przygotowanie oświadczeń Wykonawców zgodnie z art. 22 i 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 11. Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP,

 12. Zamieszczenie ogłoszenia oraz SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej Zamawiającego,

 13. Przygotowanie odpowiedzi na zapytania Wykonawców art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 14. Otwarcie ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 15. Przygotowanie korespondencji z Wykonawcami np. wyjaśnienie treści złożonych ofert, poprawa oczywistych omyłek art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 16. Sporządzenie protokołu z otwarcia i oceny ofert,

 17. Przygotowanie wyboru oferty najkorzystniejszej,

 18. Sporządzenie umowy z Wykonawcą,

 19. Przygotowanie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP,

 20. Sporządzenie protokołu z postępowania zgodnie z art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych,

 21. Reprezentowanie Dyrektora Szkoły przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie
  w przypadku wniesienia odwołania,

 22. I inne zadania wynikające z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

 


Aktualności UZP


14 września 2012 roku na 21. posiedzeniu Sejm RP uchwalił ustawę
o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Teraz czekamy już tylko na głosowanie w Senacie oraz podpis Prezydenta. Do aktualnego stanu prawnego wprowadzono wiele zmian, m.in. dotyczących: nowych definicji robót budowlanych oraz obiektów budowlanych, przesłanek wykluczenia wykonawców nienależycie wykonujących zamówienia publiczne oraz należących do tej samej grupy kapitałowej, dialogu technicznego, kryteriów prekwalifikacji w postępowaniach dwuetapowych, obowiązków informacyjnych w tym zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 ?. Zmianie uległa znaczna część ustawy, co pozwala stwierdzić, iż mamy do czynienia z zupełnie nowym aktem prawnym.

Twoim Partnerem w Informatyzacji Firmy i Instytucji